BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2126/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4915/CT-TTHT ngày 27/6/2012, 8780/CT-TTHT ngày 15/11/2012 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, công văn số 271112/VBS ngày 26/11/2012 của Công ty TNHH VSB về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Trước ngày 01/3/2012: Về thuế GTGT đối với sản phẩm đá vôi trắng cắt, xẻ kích thước đã mài bóng thành sản phẩm hoàn thiện khi xuất khẩu, căn cứ quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC, Bộ Tài chính đã có công văn số 1244/BTC-CST ngày 01/02/2012 trả lời Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam (bản photocopy đính kèm) với nội dung:

“…Đối với sản phẩm đá vôi trắng cắt, xẻ kích thước đã mài bóng thành các sản phẩm hoàn thiện (đá ốp tường, lát sàn đá…) thì khi xuất khẩu không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định.”

– Từ ngày 01/3/2012:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 23 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008, Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 4915/CT-TTHT nêu trên; Trường hợp Công ty TNHH VBS kinh doanh xuất khẩu mặt hàng đá granit, đá vôi trắng, đá bazan đã được cắt, xẻ theo quy cách do khách hàng nước ngoài đặt, toàn bộ sản phẩm đều có bề mặt phải được chế biến qua các công đoạn mài bóng hoặc bề mặt được băm; phun cát; đốt; chải; tạo răng cưa; tạo kẻ rãnh; tạo đốt sóng. Các mặt hàng này do Công ty TNHH VBS mua từ các doanh nghiệp được cấp phép khai thác đá, có máy móc thiết bị khai thác, chế biến; đá sau khi được khai thác được cho qua máy móc để xẻ thành tấm, gia công bề mặt, gia công cắt cạnh sau đó tiếp tục được qua công đoạn mài bóng hoặc băm; phun cát; đốt; chải; tạo răng cưa; tạo kẻ rãnh; tạo đốt sóng và cắt xẻ theo kích cỡ theo yêu cầu của khách hàng.

Căn cứ quy định và thực tế trình bày nêu trên Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 4915/CT-TTHT nêu trên: Thông tư số 06/2012/TT-BTC chưa có hướng dẫn khác Thông tư số 129/2008/TT-BTC đối với các sản phẩm này thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1244/BTC-CST ngày 01/02/2002 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra, xác minh đối chiếu các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng như đã nêu trên cùng với điều kiện về hóa đơn, chứng từ thanh toán qua ngân hàng đảm bảo chặt chẽ khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH VSB theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH VSB (53/2 Trần Khánh Dư, quận 1, TP Hồ Chí Minh)
– Vụ PC-BTC;
– Vụ PC-TCT;
– Lưu VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn