BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1305 /BXD-QLN
V/v hướng dẫn việc ưu đãi đầu tư với dự án NOXH dành cho các đối tượng có thu nhập thấp

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Ngày 13/6/2013, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau có văn bản số 467/SXD-QLNTTBĐS đề nghị hướng dẫn các chính sách ưu đãi đối với dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì nhà ở xã hội có hai loại sau đây: Nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước để cho thuê; Nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng vốn không phải từ ngân sách nhà nước để bán, cho thuê, cho thuê mua. Nhà ở xã hội phải được quản lý chặt chẽ, đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở xã hội phải bán, cho thuê, cho thuê mua đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định và không được tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở xã hội sang làm mục đích khác (Điều 31 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ).

Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước được hưởng các ưu đãi sau đây:

1. Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt hoặc được giao “đất sạch” (đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng);

2. Được áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng;

3. Được miễn, giảm và hưởng các ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

4. Được hỗ trợ tín dụng đầu tư từ các nguồn: vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc bù lãi suất theo quy định; vay từ Quỹ phát triển nhà ở hoặc Quỹ tiết kiệm nhà ở (nếu có); được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi vay;

5. Được xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội;

6. Được cung cấp miễn phí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở và các tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công, xây lắp nhằm giảm giá thành xây dựng; được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các hợp đồng tư vấn, thi công xây lắp hoặc mua sắm thiết bị;

7. Đối với doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp nhưng không thu tiền thuê nhà hoặc thu tiền thuê với giá thuê không vượt quá mức giá cho thuê nhà ở xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và các doanh nghiệp thuê nhà để bố trí cho công nhân ở thì chi phí xây dựng nhà ở hoặc chi phí tiền thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các ưu đãi nêu trên nhằm hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu cũng như khả năng về tài chính của người có thu nhập thấp. Để hỗ trợ vốn cho các dự án phát triển nhà ở xã hội, ngày 07/01/2013 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Ngày 15/05/2013, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BXD và Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về việc cho vay hỗ trợ nhà ở và hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở. Theo đó, doanh nghiệp được vay hỗ trợ gồm: Doanh nghiệp là chủ đầu tư nhà ở xã hội; doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dựng. Điều kiện để được vay là: Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; có văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền; đã có đất sạch và giấy phép xây dựng, trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng thì có văn bản xác nhận của Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án.

Doanh nghiệp trực tiếp hoặc thông qua UBND cấp tỉnh gửi hồ sơ đáp ứng các điều kiện nêu trên, kèm theo nhu cầu lượng vốn cần vay về Bộ Xây dựng để kiểm tra, thẩm định và tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng; doanh nghiệp liên hệ trực tiếp tới 1 trong 5 ngân hàng quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được xem xét cho vay vốn. Hộ gia đình, cá nhân là đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được vay vốn hỗ trợ từ 1 trong 5 ngân hàng theo quy định để thanh toán tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng về chính sách ưu đãi đối với dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– UBND tỉnh Cà Mau;
– Công ty TNHH Thiên Tân;
– Lưu: VT; Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam