Dịch vụ kế toán

(25/09/2013) Công văn 8035/VPCP-KTN năm 2013 khởi công dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 63 đoạn qua nội ô thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8035/VPCP-KTN
V/v khởi công dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 63 đoạn qua nội ô thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 và tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2013), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7444/BGTVT-CQLXD ngày 25 tháng 7 năm 2013), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5405/BKHĐT-KCHTĐT ngày 29 tháng 7 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 10013/BTC-ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2013) về việc khởi công dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 63 đoạn qua nội ô thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 63 đoạn qua nội ô thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau vào danh mục các dự án được ứng trước của kế hoạch vốn năm 2014 theo các tiêu chí tại Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Dự án chỉ được triển khai các bước tiếp theo sau khi đã xác định rõ nguồn vốn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

LIÊN HỆ

Tư vấn kế toán - thuế

tu van

Gửi Email cho chúng tôi  


 

Money Back

Duy nhất tại Gtax

bạn sẽ được

hoàn tiền 100%

nếu bạn không hài lòng

Ý kiến Khách hàng

Error: Any articles to show

Google+